Kućni red

KUĆNI RED

kucni-red-header

Poštovani stanari, nadamo se da će te prihvatiti ovaj kućni red i pridržavati ga se.

Zahvaljujemo se Krgoviću iz ulaza 1J i Aleksiću iz ulaza 1I za sastavljanje kućnog reda za naš kompleks kao i inkorporaciju istog u okviru postojećeg izdanja.

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom reguliše se kućni red u zgradi u skladu sa odlukom o kućnom redu stambenih zgrada na teritoriji grada Beograda.
Pod kućnim redom u smislu stava 1. ovog člana podrazumevaju se objedinjena pravila ponašanja vlasnika, odnosno korisnika stanova i drugih posebnih delova zgrade, vezana za korišćenje stanova i drugih posebnih delova zgrade, zajedničkih delova zgrade i zajedničkih uređaja i instalacija u zgradi, kao i druga pitanja kojima se obezbeđuje mirno i nesmetano korišćenje stanova i drugih posebnih delova zgrade.

Član 2.

O sprovođenju kućnog reda staraju se vlasnici, odnosno korisnici stanova i drugih posebnih delova zgrade i skupština zgrade. Skupštinu zgrade čine vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade. Skupštinom zgrade rukovodi predsednik skupštine zgrade koji predstavlja i zastupa stambenu zgradu.

Član 3.

Stanarom, u smislu ove odluke, smatraju se: vlasnik stana koji stanuje u toj zgradi, zakupac stana, podstanar, kao i članovi njihovog porodičnog domaćinstva. Ukoliko se u stambenoj zgradi nalaze poslovne prostorije, stanarom, u smislu ove odluke, smatraće se i vlasnici, odnosno zakupci poslovnih prostorija, kao i lica koja su zaposlena u tim prostorijama(u daljem tekstu stanari).

II POSEBNE ODREDBE

Član 4.

Stambene prostorije i uređaje u stanovima, kao i zajedničke prostorije i zajedničke uređaje u zgradi, stanari su dužni da koriste sa potrebnom pažnjom i da ih čuvaju od oštećenja i kvara.
Stanari su dužni da zajedničke prostorije i uređaje posle svake upotrebe očiste i dovedu u red

Član 5.

Natpise i reklame na vratima stana stanar može postavljati ukoliko obavlja poslovnu delatnost u skladu sa važećim propisima. Po iseljenju, stanar je dužan da natpise i reklame ukloni i da prostor na kome su bili postavljeni dovode u ispravno stanje.

Član 6.

Stanovi moraju biti obeleženi brojevima i pločicama sa prezimenom, a stanari su dužni da brojeve i pločice sa prezimenom uredno održavaju. U zgradi mora postojati ažuran spisak stanara, o čemu se stara predsednik Skupštine zgrade.
U ulazu u zgradu Skupština zgrade (presednik) dužan je da na vidnom mestu istakne spisak stanara koji sadrži ime i prezime stanara i članova njegovog porodičnog domaćinstva, sprat i broj stana.
Ako Skupština zgrade donese odluku da spisak iz stava 1. ovog člana ne istakne na vidnom mestu dužna je da na vidnom mestu istakne obaveštenje o tome kod koga se spisak nalazi kako bi bio dostupan svim stanarima i nadležnim organima.
U slučaju promene vlasnika stana, ili broja stanara, Skupština zgrade (presednik) dužan je da spisak iz stava 1. ovog člana ažurira.
Vlasnik stana, odnosno poslovne prostorije dužan je da presedniku Skupštine zgrade prijavi sve promene , vezane za broj članova u stanu ili promene vlasnika stana odnosno korisnika stana najkasnije u roku od osam dana od dana nastale promene

Član 7.

Zajedničke prostorije u zgradi (stepenište, hodnici,….) i zajednički prostor koji pripada zgradi (trotoar,staza,dvorište) služe za potrebe svih stanara i koriste se u skladu sa njihovom namenom.
U zajedničkim prostorijama i dvorištu zabranjeno je držati druge stvari osim onih koje su nužne za namensko korišćenje tih prostorija.

Član 8.

Skupština zgrade određuje namenu korišćenja zajedničkih prostorija i uređaja i stara se o njihovoj pravilnoj upotrebi.
Bez saglasnosti Skupštine zgrade(presednika) nije dozvoljeno vršiti bilo kakve radove u zajedničkim prostorijama zgrade.
Skupština zgrade donosi odluku o tome da li se u dvorištu zgrade mogu držati automobili i druga motorna vozila stanara zgrade.
Ako skupština zgrade odluči da se u dvorištu mogu držati automobili i druga motorna vozila stanara zgrade, odrediće deo dvorišta za tu svrhu, vodeći računa da u dvorištu ostane dovoljno prostora za uobičajene zajedničke potrebe stanara. Pri korišćenju zajedničkih prostorija i uređaja stanari su dužni da se pridržavaju utvrđenog dogovora.

Član 9.

Stanari su dužni da održavaju čistoću na ulazima, stepeništima, zajedničkim prostorijama i dvorištu zgrade i da obezbede nesmetan i slobodan prolaz kroz ove prostorije i dvorište.

Član 10.

Za vreme kiše, snega i drugih vremenskih nepogoda prozori i vrata na zajedničkim prostorijama moraju biti zatvoreni. Stanari su dužni da sa prozora, balkona, lođa i terasa svoga stana uklanjaju sneg i led pri čemu moraju voditi računa da ne oštete zajedničke delove zgrade i ne ugrožavaju bezbednost ostalih stanara i prolaznika. Stanari su dužni da obezbede čišćenje snega i uklanjanje leda ispred zgrada

Član 11.

Na terasama, lođama i balkonima zabranjeno je držati stvari koje narušavaju izgled zgrade, kao što su: stari nameštaj, sudovi za smeštaj kućnog smeća i slično. Zabranjeno je na delovima zgrade iz stava 1. ovog člana držati neobezbeđene saksije sa cvećem i druge predmete koji padom mogu povrediti, oštetiti ili uprljati prolaznike i vozila.

Član 12.

Klima uredjaje treba postaviti na propisan način tako da ne ugrozavaju nikoga ili ne oštecuju fasadu a voda iz njih ne sme da curi niz fasadu zgrade ili na prostor ispred zgrade ili da ugrožava na bilo koji način ostale stanare.

Član 13.

Ulazna vrata zgrade moraju biti zaključana od 23.00 do 5.00 časa od 1. aprila do 30. septembra, odnosno od 22.00 do 6.00 časova od 1. oktobra do 31. marta. U ostalo vreme ulazna vrata moraju biti otključana, i njihovo otvaranje dostupno putem interfona.Stanari su dužni da zaključavaju ulazna vrata zgrade u vremenu kada ona po odredbi stava 1. ovog člana moraju biti zaključana.

Član 14.

Skupština zgrade se stara da se redovno vrši kontrola ispravnosti lifta, protivpožarnih uređaja i uređaja za uzbunu u zgradi. Uputstvo za upotrebu lifta mora biti vidno istaknuto. U slučaju kvara, lift se mora isključiti iz upotrebe, na svim vratima lifta istaći upozorenje da je u kvaru i o nastalom kvaru obavestiti preduzeće kome je povereno održavanje zgrade, o čemu se stara skupština zgrade.

Član 15.

Kućnim i zajedničkim instalacijama grejanja,vode,kanalizacije i struje u zgradi u slucaju kvara može rukovoditi samo stručno lice kako bi se izbegle moguće štete nestručnim rukovanjem i ugrozili životi i imovina.

Član 16.

Skupština zgrade dužna je da na vidnom mestu u zgradi istakne obaveštenje o tome kome se stanari mogu obratiti u slučaju kvara lifta, centralnog grejanja ili drugih uređaja i instalacija i kod koga se nalaze ključevi od prostorija predajne stanice za grejanje, skloništa, strujomera i drugih zajedničkih uređaja, instalacija i prostorija.

Član 17.

Zabranjeno je u stanovima i zajedničkim prostorijama izvođenje radova na postavljanju i demontiranju instalacija i uređaja, kao i građevinskih radova kojima se menja namena prostorija, bez odobrenja nadležnog javnog komunalnog preduzeća, odnosno nadležne organizacione jedinice uprave gradske opštine.

Član 18.

Lica koja izvode radove u zgradi ili spoljnim delovima zgrade dužna su da o tome obaveste predsednika skupštine zgrade i da po obavljenom poslu prostorije ostave u redu..
Odredbe stava 1. ovog člana važe i za lica koja postavljaju antene na krovu ili drugim spoljnim delovima zgrade kao i klima uređaje.
Radovi iz st. 1. i 2. ovog člana, osim radova na investicionom održavanju stambene zgrade,za koje je skupšina dala odobrenje, ne mogu se izvoditi u vreme koje je ovom odlukom određeno kao vreme odmora.

Član 19.

Spoljni delovi zgrade (vrata, prozori, izlozi i sl.) moraju biti čisti i ispravni. O čistoći i ispravnosti spoljnih delova poslovnih prostorija u zgradi staraju se korisnici tih prostorija, a stanari o ostalim spoljnim delovima zgrade. Vrata, prozori, kapci, roletne i sl. u prizemlju zgrade moraju se koristiti i držati tako da ne ometaju kretanje prolaznika. Prilikom pojedinačne zamene roletni na prozorima i vratima u stanovima i zajedničkim prostorijama mora se voditi računa da budu jednoobrazni sa postojećim u/na stambenoj zgradi.

Član20.

Zabrenjeno je zastakljivanje,zatvanje ili bilo koji drugi gradjevinski radovi na fasadama,terasama,lođama zgrade bez saglasnosti skupšine stara i saglasnosti organa grada koji je za te radove nadležan.

Član21.

Zabranjeno je tresenje tepiha, stonjak i drugih stvari sa prozora, balkona, lođa i terasa.

Član 22.

Pri korišćenju stana i zajedničkih prostorija u zgradi zabranjeno je vikom, bukom, trčanjem, skakanjem, igranjem loptom i sličnim postupcima ometati druge stanare u mirnom korišćenju stana. Korišćenje raznih mašina i uređaja, muzičkih aparata, radio i televizijskog prijemnika, kao i sviranje i pevanje u stanu, odnosno zgradi, dozvoljeno je samo do sobne jačine zvuka(osim u slucajevima kada su u pitanju praznici,slave i druge razne vrste proslava,ali o tome moraju minimum 1(jedan)dan ranije putem pisanog obavestenja na oglsnoj tabli obavestiti stanare o tome). U vreme od 13.00 do 17.00 časova i od 22.00 do 8.00 časova stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje potpuni mir i tišinu u zgradi (vreme odmora).

Član 23.

Zabranjeno je bacati ili ostavljati otpatke, smeće i nečistoću na stepeništu ili drugim zajedničkim prostorijama, uređajima u zgradi i u dvorištu, kao i pušenje u liftu, na stepeništu i hodniku. Zabranjeno je prljati ili na bilo koji način oštećivati zidove, vrata, prozore, uređaje i druge delove zgrade.

Član 24

Stanari mogu, u skladu sa posebnim propisima, držati pse, mačke i druge životinje, samo u svojim stambenim prostorijama, u kom slučaju su dužni da vode računa da te životinje na stvaraju nečistoću u zajedničkim prostorijama i da ne narušavaju mir i tišinu u zgradi.

Član 25.

U pogledu mesta i načina držanja smeća, kao i otpadaka koji ne spadaju u kućno smeće, primenjuju se odgovarajući propisi grada.

Član 26.

Odluka većine na skupštini stanara obavezuje sve da moraju da je poštuju,kao i odluke vezane za visinu tekućeg i investicionog odrzavanje da moraju da plate, bez obzira jesu li bili za nju ili ne, odnosno jesu li učestvovali na skupštini ili ne.

III NADZOR

Član 26

Nadzor nad sprovođenjem odredaba ove odluke vrši skupština stanara i organizaciona jedinica uprave nadležna za poslove komunalne inspekcije ako pojedini poslovi toga nadzora nisu posebnim propisima stavljeni u nadležnost drugog organa. U okviru prava staranja o primeni odredaba ove odluke, predsednik skupštine zgrade pruža pomoć organu iz stava 1. ovog člana tako što ukazuje na pojedine propuste stanara i daje potrebne podatke o stanarima koji se ne pridržavaju kućnog reda u stambenim zgradama

IV KAZNENE ODREDBE

Član 27

Novčanom kaznom kazniće se SVI koji se ne pridrzavaju kućnog reda tj. ne postuju gore navedene članove.

Član 28

Primenjivaće se visina kazni koje je doneo grad Beograd vezano za nepoštovanje kućnog reda u stambenim zgradama.
Novčanom kaznom do 500.000 dinara kazniće se pravno lice, a novčanom kaznom do 25.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj
Za nepoštovanje kućnog reda novčanom kaznom do 250.000 dinara kazniće se preduzetnik.
Za nepoštovanje kućnog reda do 50.000 dinara kazniće se fizičko lice.
Novčanu kaznu iz st. 2. , 3. i 4. ovog člana može naplatiti na licu mesta komunalni inspektor ili policajac.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29.

Predsednik skupštine zgrade dužan je da na vidnom mestu u zgradi istakne ovu odluku, kao i izvode iz Odluke o merama za zaštitu od požara (odredbe koje se odnose na smeštaj i držanje zapaljivih tečnosti, gasova, eksplozivnih materija i čvrstih zapaljivih materija, kao i ostale koje propisuju mere za zaštitu građevinskih objekata od požara). Ukoliko u stambenoj zgradi ili stambenom bloku postoje skloništa, moraju da budu istaknuti izvodi iz Odluke o civilnoj zaštiti (odredbe koje se odnose na upravljanje, održavanje i korišćenje skloništa) sa naznakom gde se ovako sklonište nalazi.

Učlani se
Obeveštenje za
guest
0 Komentari
Inline Feedbacks
Prikažite sve komentare
0
Možete ostaviti komentar u vezi ove objave.x
()
x